2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

รูปภาพเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

รูปภาพเกี่ยวกับการทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียน

รูปภาพเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันทักษิณ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอศจ. ชัยภูมิ

แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รูปภาพเกี่ยวกับกิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

รูปภาพเกี่ยวกับกิจกรรมตักบาตรพระรับธรรมยามเช้า

 

เอกสาร

คำสั่ง เรื่อง การจัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง การจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

คำสั่ง เรื่อง เข้ารับการประเมินติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คำสั่ง เรื่อง โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง เตรียมรับการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา รอบ2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดโครงการ ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 2561

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.ชัยภูมิ 2561

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะครูให้การอบรมนักเรียน นักศึกษา และ คณะกรรมการชมรมวิชาชีพฯ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำปีภาคเรียนที่ 2 2561

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1 2561(แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2 2561

คำสั่ง เรื่อง ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อย และความประพฤตินักเรียน นักศึกษาหน้าประตูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา

คำสั่ง เรื่อง ไปราชการรับฟังโอวาทและปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์ ณ ไต้หวัน

คำสั่ง เรื่อง พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม

คำสั่ง เรื่อง พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12%2

ผลการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานการนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2D 3D Animation ณ ประเทศไต้หวัน