2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

รูปภาพเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด

รูปภาพเกี่ยวกับการจัดระเบียบโครงการอบรม Logbook

รูปภาพเกี่ยวกับการอบรมนักเรียนนักศึกษาในชั่วโมงโฮมรูม

รูปภาพเกี่ยวกับร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการเลื่อนเป็นวิทยาการครูครูชำนาญการพิเศษนางรุ่งอรุณวก แก้งคร้อ

รูปภาพเกี่ยวกับร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

รูปภาพเกี่ยวกับวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงขอความช่วยเหลือศึกษาดูงาน

รูปภาพเกี่ยวกับวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีขอความช่วยเหลือศึกษาดูงาน

 

เอกสาร

การตรวจสอบการสอนชดเชย

ขออนุญาตสอนชดเชย

คำสั่ง เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561

คำสั่ง เรื่อง การเตรียมรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบเก็บคะแนนพื้นที่การปฏิบัติงานจริง ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง การปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศูนย์ เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าเพื่อชุมชน แบบถาวรประจำจังหวัด

คำสั่ง เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ของสถานศึกษา

คำสั่ง เรื่อง การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่ส่งหลักฐานทางการศึกษาขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2

คำสั่ง เรื่อง การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่ส่งหลักฐานทางการศึกษาขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง การประเมินและพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจัดทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง การสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1 2561

คำสั่ง เรื่อง โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง โครงการออกกลางคันของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

คำสั่ง เรื่อง จัดการประกวด Smart Boys and Girls of Chaiyaphum Technical College ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง จัดกิจกรรมบวงสรวงไหว้ครูช่างและวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง จัดโครงการ ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่

คำสั่ง เรื่อง จัดโครงการ ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่2 2561

คำสั่ง เรื่อง จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประจำป

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำตารางสอนและตรวจสอบตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 2561

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเเครื่องมือโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1 2561

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และกางลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชชีพ

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับลงทะเบียนของนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับลงทะเบียนเรียนของนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2651

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการเทคนิคเหมืองแร่ รุ่นที่2

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยเบิก เจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยเบิกของฝ่าย งาน แผนก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อย และความประพฤตินักเรียน นักศึกษาหน้าประตูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา

คำสั่ง เรื่อง พิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 รุ่นที่2

คำสั่ง เรื่อง พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กับบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดัก (ประเทศไทย) จำกั

คำสั่ง เรื่อง สรรหาทุนการศึกษา วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการและบุคลากรไปราชการเพื่อออกเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา

คำสั่ง เรื่อง อนุมัติผลการเรียนประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561

คำสั่งเรื่อง การจัดการแช่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.ชัยภูมิ

คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเปิดการสอนหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2561

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเวลาเรียน

บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2561

บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการประชุมผู้ปกครอง