3.1 การพัฒนาตนเอง

รูปภาพเกี่ยวกับการจัดระเบียบโครงการอบรม Logbook

รูปภาพเกี่ยวกับวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงขอความช่วยเหลือศึกษาดูงาน

รูปภาพเกี่ยวกับวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีขอความช่วยเหลือศึกษาดูงาน

รูปภาพเกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้รูปแบบการใช้งานเป็นฐาน IOT (Internet Of Thing)

รูปภาพเกี่ยวกับโครงงานหลักสูตรการจัดการเรียนรู้รูปแบบการใช้งานเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาโทรศัพท์มือถือข้ามบทละครด้วย Native Script และ Vue.js

 

เอกสาร

เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร 615292020 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงเป็น ฐาน IOT (อินเทอร์เน็ตของสิ่ง)
เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร 615993004 การพัฒนาหนังสือนวัฒกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแบบปฏิสัมพันธ์
เกียรติบัตรทางทหารผ่านการอบรมหลับสูตร 615091002 การ ทักษะหัวเรื่อง: การพัฒนาสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมจีนในห้างหุ้นส่วนจำกัดชีวิตประจำความการธนาคารวัน
เกี่ยรติบัตรเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ระบบผู้ซื้อสินค้าบร หารจัดการการเรียนรู้ Moodle ที่มีเนื้อหาแบบปฏิสัมพันธ์
เกี่ยรติบัตรเกี่ยวกับหลักสูตรหัวเรื่อง: การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานพนักงานเป็นฐาน IOT (อินเทอร์เน็ตของสิ่ง) สำหรับนักพัฒนา
เกี่ยรติบัตรเกี่ยวกับหลักสูตรการ ทักษะการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรม จีนในชีวิตประจำวัน
เกี่ยรติบัตรเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม
เกี่ยรติบัตรเกี่ยวกับหลักสูตรการ อบรมเชิงปฏิบัติการ IOT (อินเทอร์เน็ตของสิ่ง)
คำสั่งเรื่องการประเมินให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 19 พ. ย 2561
คำสั่งเรื่องเป็นคณะกรรมการประเมินให้ ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 19 ธ.ค. 53 61
คำสั่งเรื่องคณะกรรมการดำเนินการอบรม หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานการใช้โปรแกรมประยุกต์จัดระบบการเรียนการสอน ออนไลน์ด้วย Google Classroom ระดับพื้นฐาน
คำสั่งเรื่องให้ข้าราชการและบุคลากรไปราชการเป็นหัวเรื่อง: การจัดการเรียนรู้ใช้ โครงงานเป็นฐานการพัฒนาโมบายแอ พพลิเคชั่นด้วย พื้นเมือง Script & Vue.js
บันทึกข้อความรายงานการอบรมการจัดการเรียน รู้ใช้โครงงานเป็นฐานการพัฒนาโม ายแอพพลิเคชั่น ด้วย สคริปต์พื้นเมืองและ Vue.js
แอพพลิเคชั่นมือถือเพื่อการจัดการเรียนการสอน (ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นมือถือ) เอกสารแจ้งผลการจัดการเรียนรู้การใช้โครงงานเป็นฐานการพัฒนาโทรศัพท์มือถือแบบข้ามแพตฟอร์มด้วยสคริปต์พื้นเมืองและ Vue.js สาขาวิชาสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกลาง
เอกสารวิทยาลัยหัวเรื่อง: การอาชีพชุมพวงขอความสามารถอนุเคราะห์ศึกษาเป็นงานพนักงานดู
เอกสารว ทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีขอความอนุเคราะห์ ศึกษาดูงาน