3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

รูปภาพเกี่ยวกับการจัดทำ PLC ในแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เอกสาร

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตารางสอนรายบุคคล

บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนที่ 1 2561

บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ประจำภาคเรียนที่ 1 2561

บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตใช้ปฏิทนการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)

บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนที่ 1 2561

แบบบันทึกการค้นหาปัญหา วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

แบบบันทึกการค้นหาปัญหา วันที่ 13 มิถุนายน 2561

แบบบันทึกการค้นหาปัญหา วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

แบบบันทึกการค้นหาปัญหา วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)

แผนการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561