ประวัติส่วนตัว

ชื่อนางสาวกฤษณาแนววิเศษ

ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

ปริญญาตรี (บ.ธ.บ.)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริญญาโท (ค.อ.ม.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ติดต่อ

เบอร์โทร: 085-903-1210

สาย:

FackBook: