1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการ

การจัดตารางเรียนตารางฝึกสอน

การประชุมจัดทำหลักสูตรในแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวอย่างผลงานนักเรียนนักศึกษา

เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินตนเองการวางแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAND)

ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษนางรุ่งอรุณวกแก้งคร้อ

ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน

สื่อการจัดการเรียนการสอน

 

 

เอกสาร

คำสั่งเกี่ยวกับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 19 พ. 2561

คำสั่ง เรื่อง ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง ขับเคลื่อนการประเมินตนเองและการทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำตารางสอนและตรวจสอบตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 2561

คำสั่ง เรื่อง นิเทศและประเมินผลการประเมินตนเองและการทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง เป็นคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 19 ธ.ค. 61

คำสั่งเรื่อง ขับเคลื่อนการประเมินตนเองและการทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

ตารางสอนรายบุคคล อ.กฤษณา แนววิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1

ตารางสอนรายบุคคล อ.กฤษณา แนววิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการนิเทศและประเมินผลการประเมินตนเองและการทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ