1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมต้นกล้าอนาคต

การจัดตารางเรียนตารางฝึกสอน

จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน

 

เอกสาร

คำสั่ง เรื่อง นิเทศและประเมินผลการประเมินตนเองและการทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการนิเทศและประเมินผลการประเมินตนเองและการทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล