1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้

นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสามัญ

 

เอกสาร

คำสั่ง เรื่อง การขับเคลื่อนระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Log book Teacher)

คำสั่ง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

คำสั่ง เรื่อง เตรียมรับการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา รอบ2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษาประจำคณะสีการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง นิเทศครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง นิเทศและประเมินผลการประเมินตนเองและการทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งเรื่อง การสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการนิเทศและประเมินผลการประเมินตนเองและการทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล