1.2.4 คุณภาพผู้เรียน

การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา

การจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

 

เอกสาร

เกียรติบัตร นางสาวสมิตา แซ่คั่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2561 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกียรติบัตร นางสาวสุติกาลณ์ พลเรือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกียรติบัตร นางสาวกฤษณา แนววิเศษ ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกียรติบัตร นางสาวกฤษณา แนววิเศษ ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน ทักษะ การบริหารจัดการฐานข้อมูล

เกียรติบัตร นางสาวกฤษณา แนววิเศษ ครูผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับปวส.

เกียรติบัตร นางสาวกฤษณา แนววิเศษ เป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกียรติบัตร นางสาวปิยวรรณ ฮานีฟ ชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ “ชุดควบคุมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน” Internet Of Things (IOT)

เกียรติบัตร นางสาวสมิตา แซ่คั่ง ได้รับคัดเลือกเป็น ลูกดีเด่น ปีการศึกษา 2561

เกียรติบัตร นางสาวสมิตา แซ่คั่ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะระดับชาติ 2560 ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล

เกียรติบัตร นางสาวสมิตา แซ่คั่งเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ 2561 เทคโนโลยีเครือข่าย ระดับปวส.

เกียรติบัตร นางสาวสุติกาลณ์ พลเรือง เข่าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ 2561 การบริหารจัดการฐานข้อมูล ระดับ ปวช.

เกียรติบัตร นางสาวอาทิตยา เพชรสิงห์ ชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ “ชุดควบคุมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน” Internet Of Things (IOT)

เกียรติบัตร นายจาตุรันต์ หมื่นจิตร รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านยวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

เกียรติบัตร นายธนกร จุลอักษรรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ “ชุดควบคุมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน” Internet Of Things (IOT)

เกียรติบัตร นายธนากรณ์ ฝาชัยภูมิ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านยวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

เกียรติบัตร นายปิยวัช น้อยยอด ชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ “ชุดควบคุมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน” Internet Of Things (IOT)

เกียรติบัตร นายภูมิภัทร คำเอี่ยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะระดับชาติ 2560 ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล

เกียรติบัตร นายภูมิภัทร คำเอี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านยวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

เกียรติบัตร นายรติพงศ์ ลองจำนงค์ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านยวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

เกียรติบัตร นายสรรเพชญ กิจเปรื่อง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ 2561 เทคโนโลยีเครือข่าย ระดับปวส.

เกียรติบัตร นายสรรเพชญ กิจเปรื่อง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2561 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกียรติบัตร นายอนุวัฒน์ เชื้อทองคำ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านยวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

เกียรติบัตร นายอานนท์ ชินแสงรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ “ชุดควบคุมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน” Internet Of Things (IOT)

เกียรติบัตร นายเอกรัตน์ เทียมจัตุรัส เข่าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ 2561 การบริหารจัดการฐานข้อมูล ระดับ ปวช.

เกียรติบัตร นายเอกรัตน์ เทียมจัตุรัส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกียรติบัตร นายเอกลักษณ์ โกสุโทรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ “ชุดควบคุมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน” Internet Of Things (IOT)

เกียรติบัตร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกียรติบัตร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561