1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตรกรรม เทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

การจัดเตรียมเอกสารประเมินห้องเรียนเฉพาะทาง

 

 

เอกสาร

คำสั่ง เรื่อง การจัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเเครื่องมือโรงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

คำสั่ง เรื่อง การประเมินและพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจัดทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศโปรแกรมเพชรบุรีโมเดลหรือระบบ MIS

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตความรับผิดชอบของศึกษาธิการภาค 8 ปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง นิเทศและประเมินผลการประเมินตนเองและการทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งเรื่อง โครงการอบรม หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน เป็นฐานการใช้โปรแกรมประยุกต์จัดระบบการเรียนการสอน Online ด้วย Google Cla

ผลการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการนิเทศและประเมินผลการประเมินตนเองและการทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล