1.4 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้

การร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจความเรียบร้อยสิ่งประดิษฐ์วิทยาลัย

 

เอกสาร

คำสั่ง เรื่อง การดำเนินการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาในระบบโควตา (ภายนอกและภายใน) ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอยมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง นิเทศและประเมินผลการประเมินตนเองและการทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง เรื่อง อนุมัติผลการเรียนประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561

ใบรายงานผลการสอบแก้ ม.ส.

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการนิเทศและประเมินผลการประเมินตนเองและการทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล